INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bolesława Chrobrego w Świętochłowicach z siedzibą przy ulicy Bolesława Chrobrego 4, 41 – 605 Świętochłowice.
 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest pan Tobiasz Brachaczek. Kontakt e – mail: iod@mamrodo.pl lub telefonicznie: 32 438 68 06.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO), wynikającego z ustawy Prawo oświatowe, Ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw, a także statutu jednostki, w celu realizacji usług świadczonych przez szkołę. W szczególności
  • realizacji procesu kształcenia,
  • dokumentacji przebiegu nauczania,
  • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych.
 4. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora:
  1. dostępu do treści Państwa danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
  5. przenoszenia danych osobowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom,
  z którymi współpracuje Administrator tj. dostawcom systemów
  informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, firmom ubezpieczeniowym, firmom transportowym i świadczącym usługi noclegowe, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną i księgową, innym szkołom oraz placówkom oświaty, uczelniom współpracującym, pielęgniarce, higienistce oraz stomatologowi szkolnemu, organowi prowadzącemu – Miastu Świętochłowice, Kuratorium Oświaty, Ministerstwu Edukacji Narodowej oraz innym podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.
 7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
 9. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
Print Friendly, PDF & Email