RELIGIA. KLASA  8B

przez | 21 maja 2020

RELIGIA. KLASA  8B

Kl. VIII „b” 

Religia – Anna Karankowska  

Lekcja z dnia 21.05.2020r   

 

Temat katechezy – Bóg wyposaża człowieka w zasady życia

Cel katechezy:  Zapoznanie z pojęciem „prawo naturalne”

Anonimowy autor w II wieku naszej ery opisywał życie pierwszych chrześcijan. Pisał:           „chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi, ani miejscem zamieszkania, ani językiem, ani strojem. Mieszkają w miastach greckich i barbarzyńskich, jak komu wypadło, stosując się do miejscowych zwyczajów w ubraniu, jedzeniu, sposobie życia, a przecież samym swoim postępowaniem uzewnętrzniają owe przedziwne i wręcz nie do uwierzenia prawa, jakimi się rządzą”. Z tego świadectwa wynika, że chrześcijanie kierują się w życiu zarówno obowiązującymi prawami życia społecznego, jak i prawem Bożym. Świadomość, że oba te prawa ich obowiązują, rodzi niejednokrotnie konflikty pomiędzy prawodawcą świeckim i duchowym. Historia opowiada o wielu takich przypadkach. Najbardziej znane to sprzeciw św. Stanisława – biskupa krakowskiego i św. Tomasza Becketa – biskupa Canterbury. Ich postawa uświadamia, że władza świecka, ustanawiając prawo, winna się liczyć z prawem wynikającym z powołania i godności człowieka. Prawo to nazywamy prawem naturalnym. Prawem naturalnym nazywane jest powszechnie prawo moralne, dane wszystkim ludziom (wierzącym i niewierzącym) przez Boga już w samym akcie stworzenia człowieka. Prawo to człowiek może rozpoznać za pomocą rozumu, który nakazuje czynić dobro i przeciwstawiać się złu. Dzięki swej niezmienności i uniwersalności prawo naturalne stanowi podstawę budowania wspólnoty ludzkiej. Prawo naturalne dostarcza inspiracji do tworzenia prawa cywilnego regulującego codzienne sprawy życia społecznego. Odzwierciedla ono naturę człowieka, czyli nierozerwalną jedność jego ciała i duszy. Prawo naturalne wpisane jest w serce każdego człowieka. Jest ono niezmienne oraz uniwersalne, bo w równej mierze obowiązuje wszystkich ludzi. Prawa naturalnego nie można ani uchylić, ani znosić czy zmieniać przez ustanawianie innych praw.

Ważność prawa naturalnego potwierdził sam Pan Bóg wpisując je w prawo objawione – Dekalog. W nim Pan Bóg zawarł i przekazał jako obowiązujące prawo naturalne, które kształtuje moralność człowieka. Moralność oznacza przekonanie osoby o niezbędności nabywania i utrwalania nawyków zgodnie z zasada czynienia dobra. Rozpoznawanie tego co jest dobre i co należy czynić, a co złe i czego należy unikać – umożliwia człowiekowi sumienie. Pełni ono rolę drogowskazu przy ocenie tego, co jest dobre, a co złe i potwierdza, że dobro należy czynić. Prawo naturalne zostało dane człowiekowi po to, aby kierując się nim, mógł osiągnąć ostateczny cel swojego życia – szczęście wieczne.

 

Zadanie domowe:

Zapoznaj się z historią życia św. Stanisława  i św. Tomasza Becketa i krótko ją opisz.

 

Zadanie domowe wykonać do dnia 27.05.2020 r.

Print Friendly, PDF & Email