JĘZYK POLSKI. KLASA 7A,7B

przez | 13 maja 2020
JĘZYK POLSKI. KLASA 7A,7B
Kochani !
Mamy wiosnę , ale dziś mówić będziemy o jesieni , o której tak pięknie pisał Jan Lechoń .
Proszę , dokładnie wykonujcie polecenia . Czekam do piątku na zdjęcia notatek ( joanna.szymanska68@onet.pl lub WhatsApp ) .
klasy : 7 a, 7 b
Temat : Kolory świata , kolory życia w wierszu Jana Lechonia .
1.) Przeczytaj wstęp ,, Malowane słowem” ( podręcznik – str. 204 ) .
2.) Napisz , którą porę roku lubisz najbardziej .
Wyjaśnij , dlaczego .
Porą roku , którą lubię najbardziej , jest ………………………. .
Wtedy ………………………………………………………………………….. .
3.) Zapisz , co może symbolizować jesień .
……………………………………………………………………………………….
4.) Przeczytaj wiersz Jana Lechonia ,, Czerwone wino” ( podręcznik – str. 204 ) .
5.) Wypisz składniki jesiennego krajobrazu przedstawionego w wierszu .
Dopisz do nich użyte w wierszu określenia ( 4 przykłady ) .
np. jezioro – z ołowiu
< …………………………………………………………………..
6.) Wypisz z wiersza przykłady wskazanych środków poetyckich.
< epitet – …………………………………………….
< przenośnia ( metafora ) – …………………
< porównanie – …………………………………..
< pytanie retoryczne – ………………………..
7.) Znajdź w wierszu informacje o osobie mówiącej , czyli o podmiocie lirycznym .
………………………………………………………………………………………………………………
8.) Omów budowę utworu .
Wybierz właściwe określenia .
* wiersz ( stroficzny , ciągły ) ,
* ilość wersów w zwrotce ( policz ) ,
* rymy ( są lub ich nie ma ) ,
* układ rymujących się wersów ( krzyżujący , sąsiadujący , okalający ) ,
* rodzaje rymów ( żeński – męski , dokładny – niedokładny ) .
Print Friendly, PDF & Email