EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. KLASY 8A, 8B, 8C

przez | 19 maja 2020

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. KLASY 8A, 8B, 8C

TEMAT: Zagrożenia wywołane substancjami toksycznymi.

Przeczytajcie  odpowiedni fragment  podręcznika „Zagrożenia wywołane substancjami toksycznymi.” (str. 151-155).

Zapoznajcie się również z informacjami zawartymi w e- podręczniku. Możecie tam zobaczyć kilka ciekawych filmów.

https://epodreczniki.pl/a/oznakowanie-i-substancje-toksyczne/D17dCEf4B

W zeszytach zapiszcie temat lekcji i notatkę.

Notatka:

1)       Do funkcji ostrzegawczych znaków bezpieczeństwa odnoszą się piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia. Jest to oznakowanie niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin określone w Globalnie Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (obowiązującym na terenie UE od 2009 r.).

2)       GHS wprowadza ujednolicone kryteria klasyfikacji chemikaliów pod względem stwarzanych przez nie zagrożeń zdrowia człowieka i środowiska naturalnego.

3)       W celu uniknięcia nieporozumień, oznaczając niebezpieczne substancje, stosuje się trzy zasady pierwszeństwa piktogramów.

4)       Piktogramy to jeden ze sposobów informowania o zagrożeniach. Do innych sposobów ustalonych w GHS zalicza się również hasła ostrzegawczezwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty H i EUH) oraz zwroty wskazujące środki ostrożności (zwroty P).

 

Print Friendly, PDF & Email