RELIGIA. KLASA 6A,6B,6C,6D

przez | 16 kwietnia 2020
RELIGIA. KLASA 6A,6B,6C,6D
Klasa VIA (16.04.2020), VIB (15.04.2020), VIC (15.04.2020), VID(15.04.2020),
Temat: Chrzcielnica – zanurzyć się w mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa
Święty Paweł na temat chrztu pisał w Liście do Rzymian: Grzech i zło zostały pokonane, a my otrzymaliśmy możliwość zjednoczenia się na zawsze z Chrystusem. Staliśmy się nowymi ludźmi, oczyszczonymi z grzechu pierworodnego. O te owoce mamy się troszczyć przez całe życie. „Ochrzczeni, «odrodzeni (przez chrzest) jako synowie Boży, zobowiązani są do wyznawania przed ludźmi wiary, którą otrzymali od Boga za pośrednictwem Kościoła», i uczestniczenia w apostolskiej i misyjnej działalności Ludu Bożego”. (Katechizm Kościoła katolickiego, 1270)
Chrzcielnica to miejsce narodzin dla Boga i Kościoła. Znajdująca się w niej woda chrzcielna nabiera szczególnej mocy dzięki modlitwie poświęcenia. Kapłan mówi: Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.
„Prosimy Cię, Panie, niech przez Twojego Syna zstąpi na tę wodę moc Ducha Świętego, aby wszyscy, przez chrzest pogrzebani razem z Chrystusem w śmierci, z Nim też powstali do nowego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”. (Błogosławieństwo wody chrzcielnej)
Każdy z nas otrzymał od Boga wielką łaskę – nowe życie w Jezusie Chrystusie. To zobowiązuje. Dlatego warto żyć łaską chrztu świętego każdego dnia. Woda święcona to znak, z którym spotykamy się w różnych sytuacjach. Niekiedy na początku Mszy Świętej kapłan kropi nią wiernych, a podczas kolędy domy i domowników. Wchodząc do kościoła, zanurzamy palce w kropielnicy i wodą święconą czynimy znak krzyża. Jest to przypomnienie chrztu i łask, jakie w tym sakramencie otrzymaliśmy. Gestem tym również uznajemy swoją grzeszność oraz potrzebę oczyszczenia. Powinniśmy nieustannie odwracać się od grzechu i zwracać się w stronę dobra, złe uczynki zastępować dobrymi – umierać dla grzechu, a zmartwychwstawać do dobra. Odkryć tajemnice Przez chrzest mamy udział w owocach męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Czy wiesz, że… Kropielnica to naczynie łaski.
Zapamiętaj!
Chrzest w języku greckim określany jest słowem baptismós, które oznacza „zanurzenie, obmycie”. Kulminacyjnym momentem chrztu jest polanie wodą święconą głowy osoby przyjmującej ten sakrament. Wtedy Duch Święty oczyszcza nas z grzechu pierworodnego (w przypadku osób dorosłych również z innych grzechów) oraz czyni dzieckiem Boga. W starożytności chrześcijańskiej chrztu udzielano osobom dorosłym po wcześniejszym trzyletnim przygotowaniu. Obrzęd chrztu polegał na trzykrotnym zanurzeniu się i wynurzeniu ze źródła chrzcielnego. Zanurzenie w wodzie oznaczało śmierć dla grzechu, a wynurzenie było znakiem narodzin do nowego życia.
Zadanie.
Pomódl się wieczorem w intencji rodziców i rodziców chrzestnych.
 
Klasa VIA (20.04.2020),VIB( 16.04.202),VIC (17.04.2020) i VID (21.04.2020)
Temat: Jezu, ufam Tobie – w obliczu miłosierdzia
W niedzielę wieczorem 22 lutego 1931 roku siostrze Faustynie objawił się Pan Jezus. Tak opisała to wydarzenie w „Dzienniczku”: „Wieczorem, kiedy byłam w celi – ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. (…) Po chwili powiedział mi: «Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały»” (Dz. 47-48). Napis „Jezu, ufam Tobie” przypomina, że ten, kto będzie prosił Zbawiciela o przebaczenie grzechów, otrzyma je i będzie zbawiony. Obraz Jezusa Miłosiernego jest znakiem miłości. Przez spojrzenie, rany na dłoniach, stopach i sercu Zbawiciel przypomina o swoim cierpieniu i śmierci na krzyżu za nas. On wziął na siebie grzechy ludzi i przyjął prawdziwą ludzką śmierć. Miłość Jezusa może przemienić serce grzesznego człowieka. Każdy może zaufać Jezusowi, prosząc o wybaczenie grzechów i dar życia wiecznego. Pan Jezus przychodzi do nas ze swoim miłosierdziem i oczekuje, abyśmy to miłosierdzie okazywali innym. Bożą miłość i miłosierdzie możemy przekazywać przez nasze czyny, słowa i modlitwę.
Zapamiętaj
Obraz Jezusa Miłosiernego jest jak naczynie, z którego możemy czerpać dar Bożego miłosierdzia. Każdemu, kto się będzie z ufnością modlił przed tym obrazem oraz będzie miłosierny względem bliźnich, Jezus obiecał wyproszenie wielu łask zgodnych z wolą Bożą. On pomoże nam w pracy nad naszymi wadami i w zbliżaniu się do Pana Boga przez miłość. Wyjątkową łaską jest dar szczęśliwej śmierci, czyli śmierci w stanie łaski uświęcającej.
Zadanie 1. Napisz, jak wyglądałby świat, w którym ludzie kierowaliby się zawsze miłosierdziem.
 
anewie2@wp.pl
Print Friendly, PDF & Email